Yleiset ehdot

1. Yleisten ehtojen soveltaminen

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Iter Labs:in toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin. Iter Labs pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia yleisiin ehtoihin, jotka tulevat voimaan, kun ne julkaistaan osoitteessa www.iterlabs.com.

2. Toimittaja

Iter Labs

Y-tunnus: 2561251-3

Osoite: Pyrolavägen 12, 68600 Pietarsaari, Suomi

Puhelin: 040 5790 864

Sähköposti: [email protected]

Iter Labs on kaupparekisterissä, jota Patentti- ja Rekisterihallitus ylläpitää.

3. Palvelun laajuus

Tilattujen tuotteiden/palvelujen laajuus käy ilmi projektikuvauksesta ja/tai asiakkaan hyväksymästä tarjouksesta. Jos tuote/palvelu ei ole kertapalvelusta, jatkuu sopimus hyväksytyn tarjouksen mukaan. Sopimus jatkuu toistaiseksi ja voidaan irtisanoa 30 päivän irtisanomisajalla.

4. Hinta ja laskutus

Tuotteen/Palvelun hinta käy ilmi projektikuvauksesta ja/tai tarjouksesta. Lisätöistä, kuten muutos- tai lisätilauksesta, joka tulee asiakkaan hyväksyttyä projektikuvauksen ja/tai tarjouksen, laskutetaan tuntipalkkio kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan (49,99€/tunti). Kaikki hinnat ilmoitetaan euroissa ilman arvonlisäveroa ellei toisin mainita

Iter Labs pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintoja ja maksuehtoja. Kaikille asiakkaille, joita hinnan muutos koskee, ilmoitetaan siitä kirjallisesti postitse tai sähköpostitse viimeistään 30 päivää ennen kuin muutos tulee voimaan. Hinnanmuutos ei kuitenkaan tule voimaan sopimusaikana, jos sopimus on määräaikainen.

Jatkuvista tuotteista/palveluista laskutetaan kuukausittain tai vuosittain asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti. Lasku lähetetään sähköpostiin ja maksetaan osoitteessa iterlabs.fi. Maksuaika on 14 päivää.

5. Toimitusaika

Toimitusajasta sovitaan asiakkaan kanssa.

6. Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa siitä, että Iter Labs:illa on käytettävissään asiakkaan yhteystiedot koko sopimusajan. Asiakkaan on ilmoitettava Iter Labsille viipymättä laskutus- tai sähköpostiosoitteen muutoksista.

Asiakas vastaa siitä, että kaikki asiakkaan kotisivulla julkaistava aineisto noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja että asiakkaalla on tarvittavat luvat aineiston levittämiseksi, vastaanottamiseksi tai tallentamiseksi. Iter Labs:illa on lupa tehdä esitutkinta jos asiakas aiheuttaa liiallisen/epäillyttävän määrän materiaalia/liikennettä, siten että mistä/miten kyseinen liikenne tulee/menee ja miten sitä käytetään.

Levytilaa ei saa hyödyntää ns. henkilökohtaisena tiedostopalveluna. Ainoastaan omia verkkosivuja voi omalla palvelimella pitää. Muiden verkkosivujen, blogejen tai yksitystietojen pitäminen omalla palvelimella ei ole sallittua.

Iter Labs:illa on oikeus tarkistaa mitä palvelimella prosessoidaan korjaustyön aikana, tämä koskee myös epäillyksiin rikosten yhteydessä. Iter Labs:illa on myös oikeus siirtää tai poistaa materiaalia joka aiheuttaa vahinkoa muille asiakkaille, palvelimelle, verkolle tai infrastruktuurille. Tämä koskee myös silloin kuin ulkopuolinen henkilö on tekijänä.

7. Vastuun rajoitusehdot

7.1 Force majeure

Iter Labs ei vastaa sopimusrikkomuksen seuraamuksesta, jos Iter Labs ei ole voinut vaikuttaa sopimusrikkomuksen syyhyn. Vapauttavana olosuhteena voidaan pitää mm. sähkö- tai viestintäverkon katkosta, sotaa, luonnonkatastrofia, viranomaistoimenpidettä tai laiminlyöntiä, uutta tai muuttunutta lainsäädäntöä, työmarkkinakonfliktia, alihankkijan force majeurea tai näihin verrattavia olosuhteita.

7.2 Iter Labs:in vastuu

Force majeure -määräyksen lisäksi Iter Labs:in vastuuta rajataan seuraavasti:

  1. Iter Labs Toimittaja ei vastaa epäsuorista vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, tuotannon laskusta, toisen toimittajan käytöstä aiheutuvista kustannuksista, laite- tai vastaavista kustannuksista tai menetyksistä, asiakkaan oikeudelliselle asemalle tai kolmannen osapuolen kanssa solmitulle sopimukselle aiheutuvasta vahingosta.
  2. Iter Labs ei vastaa asiakkaan kotisivulleen/palvelimeen lisäämän tai tallentaman aineiston menetyksestä tai virheestä.
  3. Iter Labs ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että joku toimivaltainen tai toimivallaton henkilö hankkii käyttöönsä, muuttaa tai tuhoaa asiakkaan kotisivulla/palvelimella olevaa aineistoa.
  4. Iter Labs ei vastaa virheistä, laiminlyönneistä, salasanojen menetyksistä, viivästyksistä, keskeytyksistä, saamatta jääneistä tai virheellisistä data- tai aineistotoimituksista, puutteellisesta saatavuudesta tai muista vastaavista olosuhteista, jos Toimittaja ei ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.
  5. Iter Labs ei vastaa virheistä, laiminlyönneistä, salasanojen menetyksistä, viivästyksistä, keskeytyksistä, saamatta jääneistä tai virheellisistä data- tai aineistotoimituksista, puutteellisesta saatavuudesta tai muista vastaavista olosuhteista, jos Iter Labs ei ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

8. Palvelun päättäminen

8.1 Asiakkaan irtisanomisoikeus

Jatkuva sopimus voidaan irtisanoa 30 päivän irtisanomisajalla. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti. Irtisanomisilmoitus on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai ohjauspaneelin kautta.

8.2 Iter Labs:in irtisanomisoikeus

Jos asiakas olennaisesti laiminlyö asiakkaan ja Iter Labs:in välisen sopimuksen tai näiden yleisten sopimusehtojen mukaiset velvollisuutensa, Iter Labs:illa on oikeus irtisanoa sopimus 30 päivän irtisanomisajalla.

9. Asiakastuki

Vastaamme tukeen liittyviin kysymyksiin maanantaista perjantaihin klo. 9-15 ohjauspaneelin, sähköpostin ja puhelimen kautta. Virheenilmoituksien vastaanotto ja korjaustöiden alkaminen ovat SLA-sopimuksen mukaisia. Toimenpiteistä tai tuesta, joka ei sisälly projektikuvaukseen laskutetaan asiakkaalta käytetyn ajan mukaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti (49,99€/tunti).

10. Verkkotunnukset

Verkkotunnuksen rekisteröityessä Iter Labs:in kautta, asiakas hyväksyy myös kyseisen verkkotunnuksen haltijan ehdot.

.fi
Ehdot

Muut
Ehdot (englanniksi)
Lisätietoa (englanniksi)
Whois haku

11. Toimintahäiriö

Toimintahäiriön sattuessa asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta siitä mitä hän maksaa tuotteesta/palvelusta. Taattu toimivuus on SLA-sopimuksemme mukainen. Korvauksemme korvaa etukäteen pidentämällä palvelun tilausta ilmaiseksi. Korvauksen vaatimus on lähettävä meille neljäntoista (14) päivän kuluessa kolmenkymmenen (30) päivän kauden jälkeen. Suunniteltu katkos ei lasketa toimintahäiriöksi.

12. Laillisuus ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Iter Labs:in ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Iter Labs:in ja asiakkaan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensi sijassa Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Päivämäärä: 1.1.2020